Firma Miramey Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 

realizuje w latach 2020-2021 projekt 

​

„Wprowadzenie na rynek nowego produktu w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego 

procesu projektowego z udziałem odbiorców końcowych” 

w ramach Poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus. 

Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 

ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, 

działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 

poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus.

​

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek nowego produktu

​

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 400 980,- PLN 

w tym ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego 277.100,- PLN